Οδηγίες για Κριτές

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι κριτές - Βασικοί άξονες για τον σχολιασμό των άρθρων:

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Σε ποιο βαθμό το άρθρο συμβάλλει σε ένα διάλογο στο πεδίο της συστημικής θεωρίας και πρακτικής / οικογενειακής θεραπείας; Σε ποιο βαθμό αφορά το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού αλλά και το ίδιο το περιοδικό; Κατά πόσο ο/η συγγραφέας καταδεικνύει τη σύνδεση του κειμένου με τη συστημική σκέψη ή / και πρακτική;

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κατά πόσο οι απόψεις των συγγραφέων εισάγουν καινούρια προβληματική στον χώρο; Αν απηχούν απόψεις που έχουν δημοσιευτεί και αλλού, αναγνωρίζεται αυτό από τους συγγραφείς μέσα στο κείμενο;

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ: Σε ποιο βαθμό το κείμενο παρουσιάζει μια οργάνωση και μια συνοχή στις ενότητες / υπο-ενότητές του τέτοια, που η καθεμιά να αντανακλά το περιεχόμενό του ή με άλλα λόγια, σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται αυτό που «υπόσχονται» οι συγγραφείς; Κατά πόσο η οργάνωση του κειμένου ακολουθεί μια αλληλουχία τέτοια, που να διευκολύνει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες να παρακολουθήσουν τη σκέψη των συγγραφέων; Υποστηρίζουν οι συγγραφείς το θέμα τους με σαφήνεια; Επιχειρηματολογούν πειστικά και εμπεριστατωμένα;

4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Ειδικά εφόσον πρόκειται για θεωρητικό άρθρο, σε ποιο βαθμό οι συγγραφείς αναπτύσσουν με κριτικό τρόπο τη δική τους ματιά στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία ή επίσης τη στρέφουν κριτικά στο ίδιο το κείμενό τους;

5. ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

Συνοπτική αξιολόγηση του άρθρου

1. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ:

  • όταν δε συνδέεται με το πεδίο της Συστημικής σκέψης και πρακτικής / δεν έχει σχέση με τη θεματική του Μεταλόγου
  • όταν έχει σημαντικά προβλήματα στη συνοχή και την οργάνωσή του
  • Άλλο

2. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

  • Όταν το άρθρο μπορεί να δημοσιευτεί, αλλά χρειάζονται σημαντικές διορθώσεις και αλλαγές.
  • Όταν το άρθρο μπορεί να δημοσιευτεί, αλλά χρειάζονται μικρές τροποποιήσεις.
  • Όταν το άρθρο μπορεί να δημοσιευτεί χωρίς τροποποιήσεις.

3. ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ